HomeContact
MOPS w Radziejowie
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dodatki Mieszkaniowe

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych
Biuro - ul. Rynek 1, I piętro, tel. (054)285 46 02, fax (054) 285 22 86

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w przypadku:
- gospodarstwa jednoosobowego - 175 % najniższej emerytury
- gospodarstwa wieloosobowego - 125 % najniższej emerytury
powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.
Za dochód uważa sie wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Za dochód uważamyy również: Zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, zasiłek stały, pomoc pienieżną dla rodzin zastepczych z PCPR, alimenty, praca dorywcza, wynagrodzenie uczniowskie
W razie stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli w ciągu 3 m-cy od dnia wstrzymania wypłaty dodatku nie nastąpi uregulowanie należności, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Wstrzymanie decyzji wypłaty dodatku następuje w drodze decyzji.

 POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jedorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób - dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są:

  • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
  • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
  • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
  • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zmienny albo socjalny.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy: 

Wniosek składający się z dwóch części:

  • wniosek wypełnia wnioskodawca do punktu 11 włącznie oraz stronę na odwrocie natomiast punkt 12 wypełnia zarządca domu, czyli PSM, MZUK itp.
  • deklarację o dochodach w całości wypełnia wnioskodawca.


Zaświadczenie/a/ o wszelkich dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostaje złożony wniosek.
Emeryci i renciści - konieczne są trzy odcinki za w/w okres (jeden lub dwa nie są wystarczające). W przypadkach niemożności przedstawienia trzech odcinków należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o wypłaconym we właściwym okresie świadczenia w postaci renty lub emerytury,
 uczniowie szkół średnich - jeżeli przysługuje zasiłek rodzinny to przedstawić dokument to potwierdzający, jeżeli rodzic nie pobiera zasiłku, a pełnoletnie dziecko uczy się to należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły.
Bezrobotni członkowie rodziny - są zobowiązani do osobistego stawienia się w dziale dodatków mieszkaniowych wraz z historią bezrobotnego (jeżeli są zarejestrowani w PUP), celem wypełnienia oświadczenia o braku dochodów lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym z pracy dorywczej.
Studenci studiujący dziennie lub zaocznie - obowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie z uczelni, na którym napisane jest czy student/ka/ pobiera stypendium na uczelni czy też nie, oraz podana jest wysokość ewentualnego świadczenia. Ponadto studenci studiów zaocznych w przypadku braku stypendium osobiście przy pracowniku wypełniają oświadczenie określające źródła utrzymania.

 Za dochód z pracy uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne (czyli ZUS) oraz na ubezpieczenie chorobowe (nie mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym!!!). Druki do pobrania w biurze MOPS.

 Za dochód emerytów i rencistów i bezrobotnych uważa się kwoty brutto z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek. Ostatnia decyzja lub odcinki z ostatnuch trzech miesięcy.

Do dochodów nie wlicza się:
dodatków dla sierot zupełnych,
zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego.

Rachunek za energię elektryczną - wystawiony w miesiącu, w którym składany jest wniosek lub w okresie trzech miesięcy poprzedzających w/w miesiąc. UWAGA!!! (nie może to być prognoza!)

 Oświadczenie o stanie majątkowym - dotyczące wnioskodawcy oraz wszystkich osób mieszkających w lokalu wraz z nim (tylko podczas przeprowadzanego wywiadu).