Oferta pracy

Oferta 1/2021 Instruktor w Klubie Seniora

Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Nazwa i adres jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie , ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe – kierunki humanistyczne, nauki społeczne, artystyczne,
  • ukończony minimum 20 godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia Klubu Seniora,
  • udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy związanej z pracą animacyjną lub warsztatową,
  •  obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora Klubu Seniora,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania  Klubu Seniora (placówka dzienna działająca 5 dni w tygodniu , 6 godzin dziennie, uczestnicy – osoby w wieku senioralnym niesamodzielne ze względu na niepełnosprawność lub schorzenia)
 2. Wymagania dodatkowe:
  •  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • umiejętność pracy z osobami w wieku senioralnym,
  • umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
  • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  •  kreatywność,
  • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej,
 3. Wymagane umiejętności:
  • posiadanie wiedzy w zakresie pracy Klubu Seniora,
  • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
  • znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.) ,
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
  • koordynowanie bieżącej działalności Klubu,
  • realizowanie programu działalności Klubu,
  • planowanie i realizacja budżetu w ramach planu finansowego,
  • opracowanie i realizacja planu pracy,
  •  odpowiedzialność za powierzone mienie stanowiące wyposażenie Klubu,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  • prowadzenie wsparcia, spotkań i zajęć dla uczestników,
  • diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb seniorów wspólnie z pracownikiem socjalnym oraz Kierownikiem MOPS Radziejów,
  • odpowiedzialność za organizację wyjazdów, wycieczek,
  • współpraca z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz seniorów,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 5.  Informacja o warunkach pracy:
  •  miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora MOPS w Radziejowie przy ul. Kościuszki 1,
   88-200 Radziejów,
  •  stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
  • praca z osobami powyżej 60 roku życia,
  • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 6/8 etatu (po okresie próbnym),
 6. Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae (życiorys),
  •  List motywacyjny,
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • Kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
  • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez MOPS w Radziejowie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji ,
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
   publicznych,
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
   skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 6/8etatu,
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć :
  • osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Instruktor Klubu Seniora
  • przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów,
  • w formie elektronicznej na skrzynkę Epuap MOPS w Radziejowie za pomocą własnego profilu zaufanego

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka. Kandydaci  spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w  trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Planowana data zatrudnienia: 01.11.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 285 46 00

Oferta 2/2021 Opiekun w Klubie Seniora

Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Nazwa i adres jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie , ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów.

 • Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie,
  • udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
  •  obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora Klubu Seniora,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania  Klubu Seniora (placówka dzienna działająca 5 dni w tygodniu , 6 godzin dziennie, uczestnicy – osoby w wieku senioralnym niesamodzielne ze względu na niepełnosprawność lub schorzenia)
 • Wymagania dodatkowe:
  • ukończony kurs opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub podobne
  •  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • umiejętność pracy z osobami w wieku senioralnym,
  • umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
  • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej,
 • Wymagane umiejętności:
  • posiadanie wiedzy w zakresie pracy Klubu Seniora,
  • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
  • Asystowanie i wsparcie w pracy instruktora Klubu
  • realizowanie programu działalności Klubu,
  • odpowiedzialność za powierzone mienie stanowiące wyposażenie Klubu,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  • prowadzenie wsparcia, spotkań i zajęć dla uczestników,
  • współpraca z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz seniorów,
 • Informacja o warunkach pracy:
  •  miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora MOPS w Radziejowie przy ul. Kościuszki 1,
   88-200 Radziejów,
  •  stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
  • praca z osobami powyżej 60 roku życia,
  • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 6/8 etatu (po okresie próbnym),
 • Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae (życiorys),
  •  List motywacyjny,
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • Kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
  • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez MOPS w Radziejowie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji,
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
   publicznych,
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
   skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 6/8etatu,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć :
  • osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Instruktor Klubu Seniora
  • przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów,
  • w formie elektronicznej na skrzynkę Epuap MOPS w Radziejowie za pomocą własnego profilu zaufanego

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka.

Kandydaci  spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w  trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Planowana data zatrudnienia: 01.11.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 285 46 00
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie (dalej zwany MOPS Radziejów) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie z siedzibą w Radziejowie ul. Rynek 1, 88–200 Radziejów.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 542854602 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: sr@mopsradziejow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) KPAI przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres MOPS Radziejów podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@mopsradziejow.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez MOPS Radziejów Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie z siedzibą w Radziejowie ul. Rynek 1, 88200 Radziejów, w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Opublikował(a): Tomasz Dominiak

Ostatnia zmiana: