Centrum usług środowiskowych

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Radziejowa

DLA KOGO USŁUGI OPIEKUŃCZE?

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Mogą one być także przyznawana również osobom, które wymagają pomocy, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

JAKI JEST ZAKRES USŁUG?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczenie. Zakres usług jest ustalany indywidualnie z osobą chorą, jej rodziną i koordynatorem usług. MOPS w Radziejowie posiada również do świadczenia usług sprzęt medyczny, który na czas objęcia pomocą jest bezpłatnie użyczany choremu.

KTO PRZYZNAJE USŁUGI?

Należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat w drodze uchwały określa Rada Miasta Radziejów.
Szczegółowych informacji udziela koordynator usług pod nr tel. 54 285 46 01

JAK ZWRÓCIĆ SIĘ PO POMOC W FORMIE USŁUG?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne (jeżeli jest to niemożliwie można to zrobić ustnie np.przez telefon). Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. sąsiada, pielęgniarkę ).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest ktoś kto potrzebuje takiej pomocy to przekaż mu informacje zawarte w niniejszym informatorze lub skontaktuj się z nami.
54 285 46 01
kontakt(małpa)mopsradziejow.pl