Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych
Biuro – ul. Rynek 1, parter, tel. (054)285 46 02, e-mail:sr@mopsradziejow.pl

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w przypadku:

 • gospodarstwa jednoosobowego – 175 % najniższej emerytury,
 • gospodarstwa wieloosobowego – 125 % najniższej emerytury

powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Za dochód uważamy również: Zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, zasiłek stały, pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, praca dorywcza, wynagrodzenie uczniowskie
W razie stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli w ciągu 3 m-cy od dnia wstrzymania wypłaty dodatku nie nastąpi uregulowanie należności, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Wstrzymanie decyzji wypłaty dodatku następuje w drodze decyzji.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jedorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób – dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są:

najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zmienny albo socjalny.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy:

 • Wniosek składający się z dwóch części:

wniosek wypełnia wnioskodawca do punktu 11 włącznie oraz stronę na odwrocie natomiast punkt 12 wypełnia zarządca domu, czyli PSM, MZUK itp.
deklarację o dochodach w całości wypełnia wnioskodawca.

 • Zaświadczenie/a/ o wszelkich dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostaje złożony wniosek.
  Emeryci i renciści – konieczne są trzy odcinki za w/w okres (jeden lub dwa nie są wystarczające). W przypadkach niemożności przedstawienia trzech odcinków należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o wypłaconym we właściwym okresie świadczenia w postaci renty lub emerytury,
 • uczniowie szkół średnich – jeżeli przysługuje zasiłek rodzinny to przedstawić dokument to potwierdzający, jeżeli rodzic nie pobiera zasiłku, a pełnoletnie dziecko uczy się to należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły.
 • Bezrobotni członkowie rodziny – są zobowiązani do osobistego stawienia się w dziale dodatków mieszkaniowych wraz z historią bezrobotnego (jeżeli są zarejestrowani w PUP), celem wypełnienia oświadczenia o braku dochodów lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym z pracy dorywczej.
 • Studenci studiujący dziennie lub zaocznie – obowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie z uczelni, na którym napisane jest czy student/ka/ pobiera stypendium na uczelni czy też nie, oraz podana jest wysokość ewentualnego świadczenia. Ponadto studenci studiów zaocznych w przypadku braku stypendium osobiście przy pracowniku wypełniają oświadczenie określające źródła utrzymania.

Za dochód z pracy uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne (czyli ZUS) oraz na ubezpieczenie chorobowe (nie mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym!!!). Druki do pobrania w biurze MOPS.

Za dochód emerytów i rencistów i bezrobotnych uważa się kwoty brutto z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek. Ostatnia decyzja lub odcinki z ostatnich trzech miesięcy.

Do dochodów nie wlicza się:
dodatków dla sierot zupełnych,
zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego.

Rachunek za energię elektryczną – wystawiony w miesiącu, w którym składany jest wniosek lub w okresie trzech miesięcy poprzedzających w/w miesiąc. UWAGA!!! (nie może to być prognoza!)

Oświadczenie o stanie majątkowym – dotyczące wnioskodawcy oraz wszystkich osób mieszkających w lokalu wraz z nim (tylko podczas przeprowadzanego wywiadu).