Dodatek energetyczny

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych ul. Rynek 1, parter lub pobrać poniżej ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawy prawne
  • Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
  • Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  • Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 23 kwietnia 2018 r. poz.450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,35 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Do pobrania:

wniosek dodatek energetyczny