Pomoc Społeczna

Cel i misja
„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”

 

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
 • domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe;

 • na osobę samotną 701,00 zł (netto)
 • na osobę w rodzinie 528,00 zł (netto)

Przyznanie pomocy poprzedzone jest (poza nielicznymi wyjątkami) przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz zawarciem kontraktu socjalnego.

Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony miasta, w zależności od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta. Pracownicy socjalni przyjmują klientów codziennie od 07:30 – 10:00 i od 14.00 – 15.30 w siedzibie ośrodka.

Przyznanie pomocy (poza nielicznymi wyjątkami) ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Dokładnych informacji dotyczących pomocy społecznej zasięgnąć można w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.