Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1/2021

Znak postępowania : K.4220.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zwraca się z Zapytaniem ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Zamawiający: Gmina Miasto Radziejów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie
 2. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 3. Termin realizacji zamówienia: 01 kwietnia 2021  -31 grudzień 2021.
 4. Kryterium oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług .
 5. Ogólny zakres wykonywanych czynności-specyfikacja zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu Gminy Miasto Radziejów .
  1.  Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług-wcześniej zleconych przez lekarza specjalistę , w zakresie m.in:
   1. terapii integracji sensorycznej,
   1. terapii logopedycznej,
   1. fizjoterapii,
  1. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą osób, bądź ich opiekunów prawnych dopuszcza się świadczenie usług w sobotę.
  1. Oferta może dotyczyć jednego typu usług, dwóch lub wszystkich trzech.
 6. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:
  1. Art. 18 ust. 1 pkt. 3oraz art. 50 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm);
  1. Rozporządzeniem Ministra i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
 7. Niezbędne wymagania:
  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi,
  1. posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
   1. szpitalu psychiatrycznym;
   1. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   1.  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
   1. ośrodku terapeutyczno –edukacyjno –wychowawczym;
   1. zakładzie rehabilitacji;
   1. innej jednostce niż wymienione w pkt b świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   1.  lub w uzasadnionych przypadkach posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostce oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
  1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
   1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
   1. kształtowania nawyków celowej aktywności,
   1. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  1. CV- terapeutów,
  1. List motywacyjny – tylko w przypadku osoby fizycznej,
  1. Dokument potwierdzający wykształcenie.
  1. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego,
  1. podpisanie klauzuli informacyjnej
 9. Sposób przygotowania oferty.
  1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 1).
  1. Ofertę złożyć należy do dnia 19.03.2021r. do godz. 15.00 osobiście w MOPS w Radziejowie, pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów lub elektronicznie poprzez Epuap (pismo ogólne)
  1. Dokumenty aplikacyjne składane tradycyjnie powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.
  1. Dokumenty składane elektronicznie powinny zostać złożone przez Epuap przez osobę uprawnioną (osobisty profil zaufany lub skojarzony z osobą prawną)
  1. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  1. Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz własnoręcznie podpisane.
  1. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie MOPS w Radziejowie.
 10. Osoba do kontaktu: Tomasz Dominiak Tel (54) 285 46 00 lub 668 929 946

23.03.2021

Do dnia 19.03.2021 wpłynęły następujące oferty:

 • BEMAROL Beata Przybylska, Szostka 13, 88-200 Radziejów

Oferta BEMAROL Beata Przybylska spełnia wymogi i zostaje wybrana do zlecenia realizacji zadania określonego w zapytaniu ofertowym.

Opublikował(a): Tomasz Dominiak

Ostatnia zmiana: