Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa MOPS w Radziejowie

ul. Szkolna 28b, 88-200 Radziejów

tel. 532 678 874, e-mail sekcja@mopsradziejow.pl

W okresie, gdy odbywają się zajęcia szkolne Świetlica działa w godzinach : 11:00 – 17:00

 • Świetlica Środowiskowa jest placówką wparcia dziennego o charakterze specjalistycznym (w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- Dz.U. rok 2017 poz. 697; z późniejszymi zmianami).
 • Świetlica jest przeznaczona dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,

Cele działania:

 • Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom mającym problemy  wychowawcze, zagrożonych demoralizacją,
 • Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia  ( w szczególności uzależnieniom i przemocy ) oraz prowadzenie zdrowego stylu życia u dzieci,
 • Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, przemocy w rodzinie,
 • Pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych
 • Pomoc w integracji rodziny,
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • Dążenie do reintegracji rodziny,
 • Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 • Objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi, profilaktycznymi oraz rozwijającymi ich zdolności i zainteresowania,
 • Pomoc w nauce dzieciom z trudnościami w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy,
 •  Dążenie do wyrównania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci

Oferta Świetlicy to m.in.:

 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • warsztaty grupowe tematyczne (np. kulinarne, obywatelskie, matematyczne, techniczno-naukowe)
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • pomoc logopedy
 • pomoc psychologa
 • wyjazdy /wycieczki edukacyjne

Placówka dysponuje 20 miejsc dla dzieci oraz 10 miejsc dla rodziców

 

Projekt „Świetlica Środowiskowa” jest dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego 2014-2020
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wakacje w Świetlicy” – 2021 rok