Świadczenie Wychowawcze

Świadczenie wychowawcze (500+)

Od miesiąca lipca 2019 r. (w lipcu tylko wnioski elektroniczne, od 1 sierpnia wnioski również  w wersji papierowej) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na rozpoczynający się okres świadczeniowy 2019/2020.

Sposób składania dokumentów:

 1. Osobiście w siedzibie MOPS w Radziejowie
 2. Elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
 3. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 4. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (wymagane posiadanie profilu zaufanego)
 5. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
 6. Pocztą tradycyjną

Wnioski papierowe można pobrać w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie  ul.Rynek 1, Parter , pokój nr 2 (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30)

Informujemy, że:

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE OD DNIA 01 LIPCA 2019 r. DO 30 WRZEŚNIA 2019 r., PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO USTALA SIĘ, POCZĄWSZY OD DNIA 01 LIPCA 2019 r., O ILE PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE, NA KTÓRY JEST USTALANE, NIE JEST PRZYZNANE.

 

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ właściwy przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Ważne zmiany w programie!

 • Uproszona procedura

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać osobiście informację o przyznaniu świadczenia w urzędzie. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także  znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe.

 • Zachowanie ciągłości świadczenia w razie śmierci rodzica

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 • 500+ w pieczy zastępczej

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 • 500+ dla świeżo upieczonych rodziców

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.