Świadczenie wychowawcze – 2019

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 w formie papierowej.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Rynek 1 w pokoju nr 2.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy:

  • złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 30 listopada 2019 r.
  • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

Jak złożyć wniosek online?

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.