„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”2024

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w Radziejowie rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością wymagających wysokiego poziomu wsparcia, wycofanych społecznie, niesamodzielnych i nieaktywnych.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, Mieszkańców Radziejowa, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, tj.:

1. dzieci od 6. do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem, że osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu – powrocie lub dojazdach do wybranych przez Uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w zaprowadzaniu do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Środki na realizację programu są określone na rok 2024 i ograniczone – 110 300,20 zł. Oznacza to, iż przyznanie wsparcia będzie regulował poziom potrzeb. Wsparcie otrzymają osoby najbardziej potrzebujące.

Karty zgłoszenia można składać w biurze MOPS w Radziejowie, ul. Rynek 1 lub poprzez Epuap. Podczas rekrutacji do każdego zainteresowanego udziałem odezwie się pracownik socjalny w celu umówienia spotkania.

INFORMACJA O ZASADACH WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt b, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 • Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 • W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień pkt 1. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat
 • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 • Gmina/powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 • Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
  • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.
 • Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 • Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 • Wzór Karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
 • Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.
 •  W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.